تیرآهن پروفیل پرکاربردی است که وظیفه اصلی آن تحمل تنشهای حاصل از نیروی برش و لنگر خمشی است. این محصول فوالدی
که کاربرد زیادی در پروژههای ساختمانی و صنعتی و عمران دارد بر اساس نسبت بال و جان در گروههای مختلفی قرار میگیرد.

نوعی ورق فلزی است که به شکل رول پیچانده شده است. این فلز برای دیوارهای از قبل مهندسی شده، پانلهای سقفی کشاورزی
و پانلهای ساختمانسازی، معماری و همچنین برای خودروسازی، کشتی سازی، مواد شیمیایی، پتروشیمی و ایستگاههای برق
ایدهآل است.
کویل فوالدی یک محصول فوالدی پرداخت شده مانند ورق تسمهای است که پس از نورد پیچیده و یا کویل شده است. کویلهای
فوالدی به انواع نورد سرد و گرم، کویل فوالدی ضد زنگ، کویل کربنی، کویل فوالد گالوانیزه طبق استانداردهای بینالمللی
طبقهبندی شده است

معمولا برای کاربردهایی مورد استفاده قرار میگیرد که تلرانسهای ابعادی، استحکام و کیفیت سطح بسیار مهم است.

یک محصول اصلی از جنس فوالد ضد زنگ است که معمولا برای کاربردهایی استفاده میشود که در آن تلرانسهای ابعادی و کیفیت پرداخت سطح اهمیت چندانی ندارد.

این نوع ورق از ضخامت 2 تا 40 میلیمیتر در عرضهای 1000 ،1250 و 1500 میلیمتر در طول 6 متر در گریدهای ST37 / ST52
موجود میباشد. )اکسین اهواز، فوالد مبارکه و کاویان