تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک، تستی است که بعد از نصب کامل لوله کشی و به منظور اطمینان از اتصال صحیح لوله ها و عملکرد درست آن ها انجام می شود و پارامترهایی مانند فشار آب باید بررسی شود و بر اساس آن میزان چفت شدن لوله ها و عدم نشتی نیز باید بررسی گردد. از آن جایی …

تست هیدرواستاتیک ادامه »