انواع کانکس ها و کاربردهای آن

کانس ها سازه هایی هستند که انواع مختلفی دارند و بنا بر نیاز متفاوت افراد انتخاب می شوند. در دوره های پیشین از این سازه تنها به منظور یک محیط برای سکونت استفاده میگردید، اما در حال حاضر می توان از انواع کانکس ها و کاربرد های آن بهره برد. انواع کانکس ها کانس مسکونی …

انواع کانکس ها و کاربردهای آن ادامه »