سقف دال بیتی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی سقف یکی از مهم ترین اجزای ساختمان است و از آن جایی که بیشتر فشار ساختمان را تحمل می کند، باید از مقاومت بالایی برخوردار باشد و اگر این بخش از ساختمان به درستی طراحی شود، بر روی هزینه ها نیز تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. از این رو، سیستم های مختلفی …

سقف دال بتنی ادامه »