تصویر-میلگرد-8333

میلگرد حرارتی چیست؟

میلگرد حرارتی چیست؟میلگرد حرارتی چیست؟پیوند بین میلگردهای FRP و بتن به پارامترهای مختلفی از جمله عوامل محیطی بستگی دارد. همانطور که مشخص است، میلگردهای FRP مقادیر بالایی از ضریب عرضی انبساط حرارتی  را نسبت به بتن نشان می‌دهند. در نتیجه، هنگامی که دما افزایش می‌یابد، تنش‌های کششی در بتن ایجاد می‌شود که ممکن است باعث …

میلگرد حرارتی چیست؟ ادامه »