فروشنده نبشی

فروشنده نبشی

فروشنده نبشی نبشی یکی از پروفیل های فلزی است که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. سطح مقطع این قطعه به صورت دو ضلع عمود بر هم است که به صورت تکی و یا مرکب با دیگر مقاطع استفاده می شود. نبشی ها طراحی ساده ای دارند اما استفاده از آن ها در …

فروشنده نبشی ادامه »