پروفیل استیل 6363

پروفیل استیل

پروفیل استیل پروفیل، از جمله آهن آلاتی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و سطح مقطع آن به یک شکل است. پروفیل هایی که سطح مقطع دایره ای یا مربعی شکل دارند و آلیاژهای پایه آن ها از آهن تشکیل شده و کمتر از دو درصد کربن دارند، با عنوان پروفیل …

پروفیل استیل ادامه »